I. Bevezető rendelkezések
1.) A Felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) irányadóak a MULTISZINT Kft. (székhely: 1201 Budapest, Attila utca 62., cégjegyzékszám: 01-09-464358, a továbbiakban „Bérbeadó”) által megkötött valamennyi gyűjtőtartálybérleti szerződésre (a továbbiakban „Bérleti Szerződés”). Amennyiben ellentmondás van a Bérleti Szerződés és a jelen ÁSZF rendelkezései között, úgy irányadónak a Bérleti Szerződés rendelkezését kell tekinteni.
II. A Bérleti Szerződés létrejötte
2.) A Bérbeadó a Bérleti Szerződéssel, a Bérleti Szerződésben megjelölt bérlő (a továbbiakban „Bérlő”) részére bérbe adja a Bérleti Szerződés tárgyát képező tartály(oka)t (a továbbiakban „Tartály”) a Bérleti Szerződésben meghatározott bérleti időtartamra (a továbbiakban „Bérleti Időtartam”).
3.) A bérlet (így a bérleti díj fizetési kötelezettség is) azon a napon kezdődik, amikor a Bérlő a Tartályt átvette („Kezdőnap”). A 2023. július 01-ét megelőzően átvett gyűjtőedények esetében a kezdőnap 2023. július 01. napja. Az ezt követően Bérlőnek kiszállított Tartály átvételét a Felek szállítólevélen igazolják. A Bérbeadó jogosult a Tartályt erre általa felhatalmazott harmadik személy útján is átadni a Bérlő részére.
A Tartályt Bérbeadó – ha a rendelés visszaigazoláson, vagy a bérleti szerződésben más megállapodás nem szerepel – a szerződés megkötését követően haladéktalanul kiszállítja a Bérlő által megjelölt helyre.
Amennyiben a Bérlő a megrendelt és kiszállított Tartályt nem veszi át a Bérbeadótól úgy Bérbeadó jogosult a meghiúsult szállítás okán 3000,-Ft+Áfa meghiúsulási kötbért követelni Bérlőtől.
III. Bérleti Díj és fizetési feltételek
4.) A Bérlő köteles a Tartály bérletének ellenértékeként a Bérleti Szerződésben meghatározott összegű havi bérleti díjat („Bérleti díj”) fizetni a Bérbeadó részére. A Bérleti díjat a Bérlő a Bérbeadó által kiállított elektronikus számla ellenében 1000 liter alatti űrméretű tartályok esetében 6 havonta előre, 1000 liter vagy az feletti űrméretű tartályok esetében havonta előre, a számla kiállításától számított 8 napon belül köteles megfizetni banki átutalással, a számlán szereplő bankszámlaszámra. A Bérleti Díj megfizetése nem jogosítja a Bérlőt arra, hogy a Tartályra tulajdonjogot szerezzen.

2
5.) A Bérleti díj azon a napon minősül megfizetettnek, amikor az a Bérbeadó bankszámláján jóváírásra kerül.
6.) Késedelmes fizetés esetén a Bérlő a Ptk. által meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.
7.) A Bérleti díjon felül a bérlőt terhelik a Tartály bérlő hibájából történő sérülése esetén, a bérlőhöz való ki- és visszaszállítás költségei, melynek díja egységesen 3.000,-Ft+ÁFA.
IV. A Felek egyéb jogai és kötelezettségei
8.) A Felek rögzítik, hogy a Bérleti Szerződés hatálya alatt a Tartály használatára, hasznosítására kizárólag a Bérlő jogosult; a Bérlő a Tartályt nem jogosult a Bérbeadó kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül albérletbe adni. A Bérlő ugyancsak nem jogosult a Tartályt eladni, elajándékozni, bérbe vagy kölcsönbe, vagy használatba adni, vagy más módon sajátjaként rendelkezni vele.
9.) A Felek a Bérleti Szerződésben meghatározzák, hogy a Tartályt a Bérlő hol használja (település, pontos cím megjelölésével) (a továbbiakban „Igénybevételi Hely”). A Bérlő a Tartályt a Bérleti Szerződés hatálya alatt a Igénybevételi Helyről kizárólag a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult elszállítani, illetve más helyszínen használni (ide nem értve azt az esetet, amikor a Tartályt rendszeres (hulladék)szállításra használják, feltéve, hogy annak jellemző feltalálási helyéül a Igénybevételi Hely szolgál).
10.) Bérbeadó vagy képviselője – a Bérlővel történt egyeztetés után – bármikor jogosult a Tartály megtekintésére es állapotának megvizsgálására. Bérlő jelen ÁSZF aláírásával kifejezett és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Bérbeadó, illetve képviselője a Tartály állapotának megvizsgálásához a Bérlő tulajdonát képező, vagy általa használt ingatlanba előzetesen egyeztetett időpontban belépjen. Bérbeadó jogosult a Bérlőt az állapotvizsgálat során, a Tartályon észlelt, a rendeltetésszerű használat melletti elhasználódáson túl felmerülő károsodások kijavítására kötelezni.
11.) A Bérlő köteles a Tartály(oka)t kizárólag hulladék tárolására, rendeltetésszerűen használni. Az 1100 literes, és annál kisebb űrméretű tartályokban elhelyezhető hulladékok maximális súlya:
110 literes tartály: maximum 20 kg
120 literes tartály: maximum 22 kg lehet
240 literes tartály: maximum 44 kg lehet
770 literes tartály: maximum 140 kg lehet
1000 literes tartály maximum 180 kg lehet
1100 literes tartály: maximum 200 kg lehet
12.) Amennyiben a Tartály rendeltetésszerű használat ellenére meghibásodik vagy sérül, úgy a Bérbeadó köteles díjmentesen javítani vagy cserélni legkésőbb a hiba felmerülését követő 2 (kettő) munkanapon belül.
1. számú melléklet
3
13.) Ha a Tartály elvész, megsérül, megsemmisül, kikerül a Bérlő birtokából, vagy arra vonatkozóan bárki igényt jelent be, a Bérlő köteles a Bérbeadót, és szükség esetén a rendőrséget azonnal írásban értesíteni. A Bérlő köteles a Tartály megóvása és biztonsága érdekében minden szükséges óvintézkedést saját költségén megtenni. A Tartályban bekövetkezett, illetve a Tartály megsemmisüléséből, megrongálódásából, eltűnéséből, ellopásából eredő, károkat a Bérlő viseli; ennek megfelelően, amennyiben a Tartály eltűnik, ellopják, megrongálódik vagy megsemmisül, úgy a Tartálynak az eltűnés, ellopás, megsemmisüléskori jelen ASZF-ben meghatározott térítési díját Bérlő köteles haladéktalanul megfizetni Bérbeadó részére a Bérlő erről kiállított kártérítési összegről szóló számlájának kiállításától számított 8 napon belül.
14.) Az Tartályok megsemmisüléséből, megrongálódásából, eltűnéséből, ellopásából eredő térítési díjai a következők:
110 literes tartály: 10.000,-Ft+Áfa
120 literes tartály: 12.000,-Ft+Áfa
240 literes tartály: 14.000,-Ft+Áfa
770 literes tartály: 50.000,-Ft+Áfa
1100 literes tartály: 60.000,-Ft+Áfa
4 m3-es nyitott konténer: 450.000,-Ft+Áfa
4 m3-es fedeles konténer: 500.000,-Ft+Áfa
5 m3-es nyitott konténer: 550.000,-Ft+Áfa
5 m3-es fedeles konténer: 600.000,-Ft+Áfa
6 m3-es nyitott konténer: 600.000,-Ft+Áfa
6 m3-es fedeles konténer: 650.000,-Ft+Áfa
8 m3-es nyitott konténer: 850.000,-Ft+Áfa
10 m3-es nyitott konténer: 1.000.000,-Ft+Áfa
10 m3-es tömörítős láncos konténer: 4.200.000,-Ft+Áfa
30 m3-es görgős konténer: 3.500.000,-Ft+Áfa
15.) A bérelt Tartály(oka)t Bérlő át nem alakíthatja, és semmilyen változtatást nem hajthat végre rajta. Kifejezetten TILOS átfesteni, vagy bárminemű festett jelölést elhelyezni rajtuk. Minden ilyen jellegű festék eltávolítása Bérlő költségét terheli. Amennyiben jelölést, címet stb, szeretne Bérlő elhelyezni a Tartály(ok)on, abban az esetben ezt csak öntapadós matrica felragasztásával teheti meg.
V. A Bérleti Szerződés megszűnése
16.) A Bérleti Szerződés a Bérleti Időtartamként meghatározott időre jön létre.
17.) A Bérbeadó a Bérlő súlyos szerződésszegése esetén – előzetes felszólítás, illetve póthatáridő tűzése nélkül – jogosult a Bérleti Szerződés írásbeli azonnali hatályú (rendkívüli) felmondására; különösen, de nem kizárólag, ha:
a.) Bérlő az esedékes Bérleti díj fizetésére irányuló kötelezettsége teljesítésével több mint 30 napos késedelembe esik; vagy
b.) a Bérlő a Tartályt nem rendeltetésszerűen használja, Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül átalakítja, harmadik személynek átengedi.
1. számú melléklet
4
18.) A Bérlő jogosult a Bérleti Szerződés írásbeli azonnali hatályú (rendkívüli) felmondására, ha a Bérbeadó súlyos szerződésszegést követ el, és – amennyiben az orvosolható – azt felhívásra sem orvosolja a felhívásban foglalt ésszerű határidőn belül.
19.) Bármelyik Fél jogosult a Bérleti Szerződést írásbeli azonnali hatályú rendkívüli felmondással felmondani, amennyiben a Tartály eltűnik, ellopják, használhatatlanná válik vagy megsemmisül. A jelen pontban foglaltak ugyanakkor nem érintik a Bérlő felelőssége vonatkozásában a jelen ÁSZF-ben rögzített rendelkezéseket.
20.) A Bérleti Szerződés megszűnésekor a Bérlő a Tartályt köteles – a rendeltetésszerű használatból eredő kopástól, elhasználódástól eltekintve – eredeti állapotában haladéktalanul visszaadni a Bérbeadó részére; a Bérlőt az Tartály vonatkozásában visszatartási jog semmilyen jogcímen nem illeti meg.
21.) A Bérleti Szerződés megszűnése esetén a Bérlő köteles haladéktalanul intézkedni aziránt, hogy a Tartály a Bérbeadó birtokába azonnal visszakerüljön, illetve tűrni, hogy Bérbeadó az Tartály birtokát visszavegye.
22.) Amennyiben a Bérlő a Tartályt a Bérleti Szerződés megszűnését követően jogcím nélkül tovább használja, úgy köteles naponta a Bérleti Szerződés szerinti havi Bérleti díj 1/15-ét kötbér címén, valamint a visszaadás késedelme miatt Bérbeadónál keletkezett igazolt költségeket es károkat Bérbeadó részére megtéríteni.
VI. Kártérítési felelősség
23.) A Tartály az átadás időpontjától a Bérlő gondjaira van bízva, ő felel a használatból eredő károkért. Bérlő költség- és kockázatviselése csak akkor szűnik meg, amikor Bérbeadó visszaveszi tőle a Tartályt.
24.) A Tartály, illetve annak egyes alkatrészei ellopásából vagy elvesztéséből eredő károkért, valamint az azokat ért sérülésekért a Bérlő felel. Lopás esetén rendőrségi feljelentést kell tenni, amelynek másolatát haladéktalanul meg kell küldeni a Bérbeadó részére.
25.) A Tartály Bérlő hibájából bekövetkező sérülése esetén a javítás, csere tartály költségei kiszámlázásra kerülnek a Bérlőnek. A Tartály szennyeződése esetén a Bérlő viseli a tisztítás és/vagy a fényezés költségeit.
26.) Ha a Tartály az igénybevételt követően a Bérlőnek felróható okból sérülés miatt használatra alkalmatlan, Bérlő bérleti díj fizetési kötelezettsége ettől függetlenül a javítás idejére is fennáll.
27.) Ha a Tartályon szakszerűtlen vagy jogosulatlan használatból eredő kár keletkezik, a helyreállítás költségeit a Bérlő viseli.
28.) Bérbeadó nem vállal felelősséget a Tartály használat közbeni meghibásodásából vagy használatra való alkalmatlanságából eredő következménykárokért. A Bérbeadó mindazonáltal a hiba mielőbbi elhárítására törekszik.
29.) Ha harmadik fél kárt okoz az Tartályban, mielőtt azt a Bérbeadónak visszaszolgáltatják, ill. a Bérbeadó elszállítja a helyszínről, a kár megtérítésére a Bérlő kötelezett.
VII. Vegyes rendelkezések
VII.1. Értesítések
1. számú melléklet
5
30.) Hacsak az ÁSZF másként nem rendelkezik, a Bérleti Szerződéssel összefüggésben a másik Fél felé küldendő bármilyen értesítést magyar nyelven kell megküldeni a Felek Bérleti Szerződésben megjelölt címére vagy mindenkori székhelyére. A Felek a Bérleti Szerződésben megjelölt fax számra vagy e-mail címre küldött értesítést írásbelinek fogadják el. Amennyiben a jelen rendelkezéseknek megfelelően küldött értesítés kézbesítése bármely okból meghiúsul –pl. az ajánlott postai küldemény „nem kereste”, „elköltözött” vagy egyéb hasonló jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz – úgy az értesítést automatikusan kézbesítettnek kell tekinteni az igazolt postára adást követő 3. (harmadik) munkanapon.
VII.2. Egyéb rendelkezések
31.) A Bérleti Szerződés, valamint az ÁSZF, annak módosítása, valamint a Bérbeadó es a Bérlő közötti minden további megállapodás csak írásban érvényes.
32.) Amennyiben több személy szerepel a Bérleti Szerződésben Bérlőként, e személyek a Bérleti Szerződés teljesítéséért a Bérbeadóval szemben egyetemlegesen felelősek.
33.) A Bérbeadó – a Bérlő egyidejű írásbeli értesítése mellett – jogosult a jelen ÁSZF-ből és a Bérleti Szerződésből eredő jogait es kötelességeit, illetve – amennyiben azt a hatályos jogszabályok lehetővé teszik – a bérbeadói pozícióját (a szerződést) harmadik személyre korlátozás nélkül átruházni.
34.) Jelen ÁSZF valamely rendelkezésének érvénytelensége a többi rendelkezést nem érinti. Ez esetben Felek az érvénytelen rendelkezéseket olyanokkal pótolják, melyek az érvénytelen rendelkezések gazdasági céljához a lehető legközelebb állnak.
35.) Amennyiben a Bérlő nem minősül fogyasztónak, bármely vita elbírálására, amely a jelen feltételekkel érintett bérleti jogviszonyból, vagy azzal összefüggésben, így különösen annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek az állami bírósági utat kizárják és alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság kizárólagos és végleges döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el. A felek kikötik az Eljárási Szabályzat szerinti gyorsított eljárás alkalmazását. Az eljáró választottbíró száma egy. A felek kizárják a választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény IX. Fejezetében szabályozott eljárásújítás lehetőségét.
36.) A Felek rögzítik, hogy a szerződéskötést érvényesnek tekintik abban az esetben is, ha a Bérlő által aláírtan e-mailben Bérlő részére megküldött szerződést Bérlő kinyomtatva aláírja, és e-mailben visszaküldi Bérbeadónak.
Módis Viktor
ügyvezető igazgató
Multiszint Kft

You have Successfully Subscribed!

Lakossági hamu, salak - tájékoztatásTisztelt Ügyfeleink!


Természetes személyek fűtéséből és tüzeléséből származó hamu és salak elszállítását cégünk akkor tudja vállalni, amennyiben az kis mennyiségben, kihűlt állapotban és bezsákolva kerül a kommunális gyűjtőedényben elhelyezésre, melynek egységes szabályait a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság honlapján elhelyezett központi kommunikáció tartalmazza.

You have Successfully Subscribed!