Jogszabályok – Dunaharaszti

45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól 2004.08.25.
309/2014. (XII. 11.) Korm. Rendelet A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 2015.01.01.
442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 2013.01.01.
16/2002. (IV.10.) EüM rendelet A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről 2002.04.25.
13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről 2018.07.01.
271/2001. (XII.21.) Korm. Rendelet A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról 2002.01.01.
385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 2015.01.01.
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet A hulladékjegyzékről 2013.09.04.
2012. évi CLXXXV.tv. A hulladékról 2013.01.01.
439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről 2013.01.01.
1993. évi XCIII. Törvény A munkavédelemről 1994.01.01.
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 1994.01.01.
65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről 2000.08.01.
6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről 1990.07.01.
2/1998. (I.16.) MüM A munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről 1998.01.16.
1997. évi CLV. Törvény a fogyasztóvédelemről 2013.10.01.
2013. évi CXXXIV. törvény Egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról 2013.07.21.
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 2015.07.01.
13/2016. (V. 24.) NFM rendelet A Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról 2016.06.01.
68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról 2016.03.31.
Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól 2019.06.28.

You have Successfully Subscribed!

Lakossági hamu, salak - tájékoztatásTisztelt Ügyfeleink!


Természetes személyek fűtéséből és tüzeléséből származó hamu és salak elszállítását cégünk akkor tudja vállalni, amennyiben az kis mennyiségben, kihűlt állapotban és bezsákolva kerül a kommunális gyűjtőedényben elhelyezésre, melynek egységes szabályait a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság honlapján elhelyezett központi kommunikáció tartalmazza.

You have Successfully Subscribed!