Ügyintézés menete, fajtái

Általános tudnivalók

Telefonos megkeresés alapján nem történhet Ügyintézés, csak személyesen vagy írásban
(levél, e-mail), mivel személyes adatok igazolása, okmányok bemutatása szükséges.
Amennyiben nem az a személy jár el, aki a szerződésben szerepel, meghatalmazás
szükséges az ügyintézésekhez.

Amennyiben az ingatlan tulajdonosa intézkedik, de nem a nevén szerepel a szolgáltatási
szerződés, igazolnia kell a tulajdoni jogviszonyt 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap
másolatával. Továbbá, szükséges a szerződésben szereplő személytől egy meghatalmazás,
hogy eljárhat a nevében.

Közületi/ lakossági szerződő esetén kötelező a közszolgáltatás igénybevétele:
A hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) értelmében minden
ingatlan/telephely tulajdonosa, használója egyéb birtokosa, köteles az ingatlan/telephely
fekvése szerinti településen kötelezően megszervezett, a települési szilárd hulladék
szállításával, gyűjtésével, ártalmatlanításával kapcsolatos közszolgáltatást igénybe venni
a törvény felhatalmazása alapján készült, az adott településre irányadó helyi rendelet alapján.
Az ingatlan/telephely tulajdonosok igénybevételi kötelezettségével szemben szolgáltatási
kötelezettség áll fenn. Ez azt jelenti, hogy a településre irányadó helyi rendeletben kijelölt
Közszolgáltató – amely jelen esetben a DTkH Nonprofit Kft. – köteles heti rendszerességgel,
a közszolgáltatásba kötelezően bevont ingatlanok/telephelyek előtt technikai eszközével és
személyzetével a veszélyesnek nem minősülő települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása,
kezelése és ártalmatlanítása érdekében megjelenni, ezáltal kötelezően felajánlva a
szolgáltatást. A közszolgáltató a felajánlási kötelezettségét teljesítve tesz eleget feladatának
azzal, hogy amennyiben az ingatlan előtt közterületen hulladékgyűjtő edényzet van, úgy azt
köteles a felajánlás mellett üríteni.
Tekintettel arra, hogy a szolgáltató a jogszabályok által rárótt kötelezettségét a szolgáltatás
felajánlásával már teljesíti, ezért az ingatlan/telephely tulajdonosok jogszabályban
meghatározott mértékű szolgáltatási díj megfizetésével tartoznak, melyet Ht. módosulásával
2016. április 01. napjától a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
(NHKV Zrt. a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kizárólagos tulajdonában álló társaság)
szed be.

Hulladékszállítás szüneteltetése lakossági ügyfél esetében

A szüneteltetni kívánt ingatlan vonatkozásában szükséges a lakcímkártya másolata és
egy közüzemi számla részletezője (gáz, víz, áram), ami alapján csak készenléti díjat fizet
az adott szolgáltatónak. Amennyiben erre nincs lehetősége, a helyi Önkormányzat
igazolása is megfelelő, mely arról szól, hogy az felhasználási helyen bejelentett lakos nem
szerepel.
Igazolás hiányában nem tudjuk elfogadni a szüneteltetésre vonatkozó bejelentését!

Hulladékszállítás szüneteltetése közületi ügyfél esetében

Hivatalos dokumentummal (helyiség bérleti szerződés szüneteltetése/felmondása másolata,
jegyzői igazolás a telephely/vállalkozás szüneteltetéséről, végzés adószám
felfüggesztéséről/átalakulásról, önkormányzati igazolás másolat) szíveskedjen igazolni,
mivel annak hiányában sajnos nem tudjuk elfogadni bejelentését és nem tudjuk
beállítani a szüneteltetést.

Edényzet csere – liter módosítás

Minden esetben névre szóló számlát kell bemutatni a megvásárolt edényzetről, ennek
hiányában egy fényképet a kisebb edényzetről, melyet két tanú aláírásával igazol.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.)
Korm. rendelet alapján 60 literes gyűjtőedényre az a személy szerződhet, aki
életvitelszerűen egyedül él, és ezt Önkormányzat által kiadott igazolással bizonyítja.
80 literes gyűjtőedény max. 4 fő által lakott ingatlan estén ajánlott
110- 120 literes gyűjtőedény választása 4 főnél nagyobb háztartás esetén ajánlott.

Adatváltozás bejelentése

A felhasználó személyében bekövetkezett változás esetén
A felhasználó személyében beállt változást a régi és új felhasználó együttesen köteles a
változástól számított 15 napon belül a szolgáltatónak bejelenteni. Felhívjuk a figyelmet, hogy
a bejelentés elmulasztása esetén a régi és az új tulajdonos a fennálló tartozás megfizetéséért,
valamint az abból eredő károkért egyetemlegesen felel!

Az ügyintézéshez az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • ha az új felhasználó magánszemély:
  a változást igazoló okirat (30 napnál nem régebbi adásvételi vagy bérleti szerződés vagy 30
  napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata), résztulajdonos változás esetén 30 napnál nem
  régebbi tulajdoni lap, személyi azonosságot igazoló okirat;
 • ha az új felhasználó gazdálkodó szervezet:
  30 napnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés másolata, aláírási címpéldány vagy egyéni
  vállalkozói igazolvány;
 • ha az új felhasználó területi, helyi államigazgatási és önkormányzati közigazgatási
  szerv:
  alapító okirat, aláírási címpéldány;
  társasházzá alakulás esetén: társasházi alapító okirat, közös képviselő megválasztásáról szóló
  jegyzőkönyv;
  közös képviselő változás esetén: közös képviselő választásáról szóló jegyzőkönyv, személyi
  azonosságot igazoló okirat;
 • elhalálozásnál:
  halotti anyakönyvi kivonat másolata, jogerős hagyatéki végzés, vagy 30 napnál nem régebbi
  tulajdoni lap, személyi azonosságot igazoló okirat;
 • amennyiben az ingatlan több személy, szervezet tulajdonában van,
  ez esetben szükséges minden tulajdonos hozzájárulása egy személy vagy szervezet
  megjelölésével, akivel a szolgáltatási szerződést megköthetjük
 • Amennyiben nem az ingatlan tulajdonosa kezdeményezi a szerződéskötést a tulajdonos(ok)
  hozzájárulása is szükséges, meghatalmazás formájában.

Fontos tudnivaló, hogy a közös edényhasználatú társasházban lakó, egyedi, névre szóló
hulladékszállítási számlával rendelkező ingatlantulajdonosok esetében az új tulajdonos
mindaddig „örökli” a korábbi tulajdonostól a litermegosztás során a lakásra juttatott liter
mennyiséget, illetve az annak megfelelő díjösszeget, amíg a közös képviselő/lakásszövetkezet
írásos formájában a felosztás megváltozásáról nem tesz bejelentést a közszolgáltatónak.

Közületi szerződésről, lakossági szerződésre váltás esetén

Közületi szerződésből lakosságira váltás abban az esetben lehetséges, amennyiben a helyi
Önkormányzat jegyzője igazolja, hogy az adott felhasználási helyen közületi tevékenység nem folyik. Ezt követően az Ügyfél jelzése és az igazolás együttesen szükséges a
módosításhoz és a lakossági szerződés megkötéséhez.

Közületi szerződés lezárása esetén

Hivatalos dokumentummal (helyiség bérleti szerződés felmondásának másolata, adásvételi
szerződés másolata, jegyzői igazolás a telephely / vállalkozás megszűnéséről, végzés adószám
felfüggesztéséről/átalakulásról) szíveskedjen igazolni, mivel annak hiányában sajnos nem
tudjuk elfogadni bejelentését és nem tudjuk lezárni a számlázást!

 

You have Successfully Subscribed!

Lakossági hamu, salak - tájékoztatásTisztelt Ügyfeleink!


Természetes személyek fűtéséből és tüzeléséből származó hamu és salak elszállítását cégünk akkor tudja vállalni, amennyiben az kis mennyiségben, kihűlt állapotban és bezsákolva kerül a kommunális gyűjtőedényben elhelyezésre, melynek egységes szabályait a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság honlapján elhelyezett központi kommunikáció tartalmazza.

You have Successfully Subscribed!