Aktualitások Cégünkről Referenciáink Rólunk írták Közzététel Kapcsolat

Veszélyes hulladékok szállítása

A veszélyes hulladék mindenfajta kezelése engedélyköteles tevékenység. Ez alól a képződés helyén történő, a termelő által végzett gyűjtés és előkezelés képez kivételt, valamint a begyűjtéshez kapcsolódó hulladékszállítás néhány speciális esete.

A Multszint Kft. vállalja bármilyen típusú veszélyes hulladék elszállítását. Különös gondot fordítunk arra, hogy minden, a vonatkozó jogszabályokban foglalt kötelességünknek maradéktalanul megfeleljünk.

GPS-szel felszerelt járműveink és diszpécserközpontunk által veszélyes hulladék szállítmányaink folyamatos nyomonkövetése biztosított.

Kérje ajánlatunkat!

Mitől veszélyes a veszélyes hulladék?

A veszélyes hulladékot eredményező vagy veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységnél betartandó alapvető követelmény, hogy törekedni kell a hulladék képződésének és veszélyességének megelőzésére és csökkentésére, illetve minél nagyobb arányú hasznosítására, biztosítani kell a hulladék sorsának nyomon követhetőségét, ellenőrizhetőségét, és meg kell akadályozni a környezet szennyezését, illetve az egészség károsítását.

A magyar veszélyes hulladék szabályozás korábban csak az előkezelő, hasznosító és ártalmatlanító tevékenységeket tekintette kezelésnek. A hulladékgazdálkodási törvény bevezette az EU-szabályozásnak megfelelő, szélesebb értelemben használt kezelés fogalmát, amely a hulladék fizikai vagy kémiai tulajdonságainak tényleges változását eredményező kezelési lépéseken túl a hulladék gyűjtését, tárolását és szállítását is magában foglalja. E szélesebb értelemben is a veszélyes hulladék termelőjének, majd mindenkori tulajdonosának, illetve birtokosának alapvető kötelezettsége, hogy a veszélyes hulladékot úgy kezelje, hogy azzal megakadályozza a környezet, illetőleg elemei szennyezését és károsodását, ennek megfelelően gondoskodjon a hulladék környezetkímélő kezeléséről és végső soron ártalmatlanításáról. Az ártalmatlanítási kötelezettségnek - a környezetvédelmi hatóság engedélyének megfelelően - eleget tehet saját maga, vagy teljesítheti azt a hulladéknak az annak ártalmatlanítására engedéllyel rendelkező szolgáltatónak –(kezelőnek) történő átadásával.

A veszélyes hulladékok kezelésének általános szabályait a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a külön jogszabályokban megállapított részletes rendelkezésekre figyelemmel tartalmazza. A kezelés követelményei között elsősorban a veszélyes hulladékokra általános érvényű feltételek, korlátozások és tilalmak találhatók. Ezek közül a korábbinál részletesebben került szabályozásra a keverés kérdése, hiszen ez nem egy alkalommal csak a veszélyesség látszatának hígítással történő kezelése volt. Ennek elkerülése érdekében a hulladékgazdálkodási törvény is kimondja, hogy tilos a veszélyes hulladékot más hulladékkal vagy anyaggal összekeverni, illetőleg ehhez a környezetvédelmi hatóság engedélye szükséges. A rendelet a hatósági engedélyezéshez állít feltételeket, illetve határozza meg, hogy mely esetekben lehet indokolt a keverési engedély megadása.

Hulladékgazdálkodással, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos jogszabályok

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

A törvény célja az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet egészének, valamint elemeinek és folyamatainak magas szintű, összehangolt védelme, a fenntartható fejlődés biztosítása. A jogszabály tartalmazza többek között az egyes környezeti elemek védelmére vonatkozó szabályokat, az Országgyűlés, a Kormány, a környezetvédelemért felelős miniszter környezetvédelmi tevékenységeit, továbbá a helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatait, a környezetvédelem gazdasági alapjaira (környezetterhelési díjak, igénybevételi járulékok, termékdíjak, betétdíjak) vonatkozó általános előírásokat, az előzetes és a részletes környezeti tanulmány, a környezetvédelmi felülvizsgálat tartalmi követelményeit.

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról A törvény célja az emberi egészség védelme, a természeti és az épített környezet megóvása, a fenntartható fejlődés biztosítása és a környezettudatos magatartás kialakítása a hulladékgazdálkodás eszközeivel.

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről

164/2003. (X.18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

A hulladék termelőjének, birtokosának és kezelőjének - a szállító kivételével - telephelyenként naprakész nyilvántartást kell vezetnie a tevékenysége során képződő, vagy egyéb módon birtokába jutott, valamint a mástól átvett és az általa kezelt, illetve másnak átadott hulladék mennyiségéről és fajtánkénti összetételéről. Rendszeres adatszolgáltatásra telephelyenként - a szállító kivételével - a hulladék kezelője, továbbá az a termelő kötelezett, amely esetében a gazdálkodó szervezetnél foglalkoztatottak száma eléri a 10 főt, vagy a tárgyévben a telephelyen keletkezett hulladékok összes mennyisége meghaladja a veszélyes hulladékok esetében a 200 kg-ot, vagy nem veszélyes hulladékok esetében a 2000 kg-ot, vagy a nem veszélyes építési és bontási hulladékok esetében az 5000 kg-ot. Az adatszolgáltatását e rendelet mellékletei szerint kell teljesíteni.

Speciális hulladékfajták kezelése

5/2001. (II.23.) KöM rendelet a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek és az azokat tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól

1/2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladékok kezeléséről

4/2001. (II. 23.) KöM rendelet a hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól

94/2002. (V.5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól

2/2002. (VII. 9.) KvvM rendelet a titán-dioxid gyártás hulladékairól

71/2003. (VI. 27.) FvM rendelet az állati hulladékok kezelésének és hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól

103/2003. (IX. 11.) FvM rendelet a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről

23/2003. (XII. 29.) KvvM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről

45/2004. (VII. 26.) BM-KvvM együttes rendelete az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről

15/2004. (X. 8.) KvvM rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének részletes szabályairól

20/2005. (VI. 10.) EüM rendelet a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről

21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelet az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről

Veszélyes áruk nemzetközi szállítása (ADR) 

2009. évi LVIII. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) és Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről

Veszélyes hulladékok: 16/2001(VII.18.) KÖM rendelet a hulladékok jegyzékéről

Veszélyes hulladékok az 1. számú  melléklet A) pontjában külön megjelölt és B) pontjában szereplő  hulladékok.

A listák alapján nem azonosítható, illetve az 1. számú melléklet A) pontjában nem jelölt hulladékok esetében a hulladék veszélyes hulladéknak minősül, ha a Hgt. 2. számú melléklete szerinti veszélyességi jellemzők valamelyikével és a H3-H8, H10 és H11 tulajdonságok tekintetében az alábbi egy vagy több jellemzővel rendelkezik:

a) zárttéri lobbanáspont <55 °C,

b) ((Megállapította: 10/2002. (III. 26.) KöM r. 1. § (1).)) egy vagy több, nagyon mérgezőnek besorolt ((Az R mondatok értelmezését a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/200. (XII. 27.) EüM r. tartalmazza. A veszélyes anyagok minősítésére vonatkozó információk az ETTSZ-től szerezhetők be a kámiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben fogalaltak szerint.)) anyag összkoncentrációja ((Tömegszázalékban, gázok esetén térfogatszázalékban kifejezve.)) (R 26-tal, R 27-tel, R 28-cal jellemezve) >0,1%,

c) ((Megállapította: 10/2002. (III. 26.) KöM r. 1. § (2).)) egy vagy több, mérgezőnek besorolt anyag összkoncentrációja (R 23-mal, R 24-gyel, R 25-tel jellemezve) >3%,

d) ((Megállapította: 10/2002. (III. 26.) KöM r. 1. § (3).)) egy vagy több, ártalmasnak besorolt anyag összkoncentrációja (R 20-szal, R 21-gyel, R 22-vel jellemezve) >25%,

e) egy vagy több, maró hatásúnak besorolt anyag (R 35-tel jellemezve) összkoncentrációja >1%,

f) egy vagy több, maró hatásúnak besorolt anyag (R 34-gyel jellemezve) összkoncentrációja >5%,

g) egy vagy több, irritálónak besorolt anyag (R 41-gyel jellemezve) összkoncentrációja >10%,

h) egy vagy több, irritálónak besorolt anyag (R 36-tal, R 37-tel és R 38-cal jellemezve) összkoncentrációja >20%,

i) legalább egy 1. vagy 2. osztályú  rákkeltőnek tartott anyag koncentrációja >0,1%,

j) legalább egy 3. osztályú rákkeltőnek tartott anyag koncentrációja >1%,

k) legalább egy 1. vagy 2. osztályú  reprodukciós toxicitású anyag (R 60-nal és R 61-gyel jellemezve) koncentrációja >0,5%,

l) legalább egy 3. osztályú  reprodukciós toxicitású anyag (R 62-vel és R 63-mal jellemezve) koncentrációja >5%,

m) legalább egy 1. vagy 2. osztályú  mutagén anyag (R 46-tal jellemezve) koncentrációja >0,1%,

n) legalább egy 3. osztályú  mutagén anyag (R 40-nel jellemezve) koncentrációja >1%.

(4) A (3) bekezdés szerinti R mondatok értelmezését a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló külön jogszabály ((Lásd: 44/2000. (XII. 27. EüM r.)) tartalmazza.

(5) A (3) bekezdés nem alkalmazható  fémötvözet hulladékokra, ha azok nincsenek szennyezve felületükhöz tapadt veszélyes anyagokkal.

(6) Hulladék csak a keletkezési tevékenység szerinti főcsoportba és ezen belül a megfelelő alcsoportba sorolható be a 2. számú mellékletben foglaltak szerint.

Gazdálkodók hulladékkal kapcsolatos kötelezettségei

FELADÓ KÖTELEZETTSÉGEI:

A SZÁLLÍTÓ KÖTELEZETTSÉGEI:

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, AMELYEKET A FUVAR OKMÁNYNAK TARTALMAZNIA KELL

A HULLADÉKRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK:

ÖSSZERAKÁSI TILALOM:

A különböző veszélyességi bárcákkal ellátott küldeménydarabok csak akkor rakhatók ugyanabba a járműbe, vagy konténerbe, ha az összerakás a rajtuk lévő veszélyességi bárcák alapján megengedett.

GAZDÁLKODÓK HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS NYILVÁNTARTÁSI ÉS ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI:

A 164/2003. Kormányrendelet a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről a gazdálkodó szervezeteknek feladatokat ír elő.

Gazdálkodónak kell tekinteni a:

Az előbbiek értelmében nem tekinthető gazdálkodónak

A nem gazdálkodóknak nincsen sem adatszolgáltatási, sem nyilvántartási kötelezettsége.

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény értelmében hulladéktermelő az, akinek a tevékenysége során hulladék keletkezik, vagy tevékenysége közben a hulladék jellege és összetétele megváltozik. A hulladékgazdálkodási törvény a hulladék birtokosokra ugyanolyan kötelezettségeket ró, mint a hulladék termelőkre, így hulladéktermelőnek kell tekinteni mindazokat, akik hulladékot termelnek, vagy birtokolnak.

A hulladéktermelőknek nyilvántartási kötelezettségei vannak, amennyiben van olyan hulladékuk, melyet nem a helyi szerződéses közszolgáltatónak adtak át; vagy az egyes telephelyeken keletkező és birtokolt hulladékok mennyisége meghaladja:

A nem közszolgáltatónak átadott hulladékokról nyilvántartást kell vezetni.

A hulladéktermelőknek rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségei vannak a telephely szerint illetékes környezetvédelmi felügyelőség irányába, amennyiben

Amennyiben a foglalkoztatottak létszáma meghaladja a 10 főt, minden telephelyről rendszeres adatszolgáltatást kell benyújtani (abban az esetben is, ha van olyan telephely, ahol nem keletkezik olyan hulladék, amelyet nem közszolgáltatónak adnak át);

Amennyiben a foglalkoztatottak létszáma nem haladja meg a 10 főt, csak arról a telephelyről kell adatszolgáltatást benyújtani, ahol a keletkezett hulladék mennyisége meghaladja a fent felsorolt határértékeket.

Kérje ajánlatunkat veszélyes hulladékok szállításával kapcsolatban!

Szakhatósági Engedélyeink: